12 TRIPS FOUND

Route:
Nairobi to Zanzibar
Price from:
Kitty:
$1485 USD + 1,340 USD Kitty
PHYSICAL:
LIFESTYLE:
Route:
Nairobi to Zanzibar
Price from:
Kitty:
$3465 USD + No Kitty
PHYSICAL:
LIFESTYLE:
Route:
Nairobi to Victoria Falls
Price from:
Kitty:
$2675 USD + 1,960 USD Kitty
PHYSICAL:
LIFESTYLE:
Route:
Zanzibar to Nairobi
Price from:
Kitty:
$3380 USD + 3,570 USD Kitty
PHYSICAL:
LIFESTYLE:
Route:
Victoria Falls to Nairobi
Price from:
Kitty:
$4545 USD + 4,190 USD Kitty
PHYSICAL:
LIFESTYLE:
Route:
Cape Town to Nairobi
Price from:
Kitty:
$4630 USD + 3,110 USD Kitty
PHYSICAL:
LIFESTYLE:
Route:
Addis Ababa to Zanzibar
Price from:
Kitty:
$5895 USD + 4,420 USD Kitty
PHYSICAL:
LIFESTYLE:
Route:
Nairobi to Cape Town
Price from:
Kitty:
$6430 USD + 5,340 USD Kitty
PHYSICAL:
LIFESTYLE:
Route:
Cape Town to Addis Ababa
Price from:
Kitty:
$8760 USD + 6,200 USD Kitty
PHYSICAL:
LIFESTYLE:
Route:
Cairo to Zanzibar
Price from:
Kitty:
$11020 USD + 5,890 USD Kitty
PHYSICAL:
LIFESTYLE: